Informacja o ochronie prywatności

Ostatnia aktualizacja: styczeń 2023 r.

Firma Mérieux NutriSciences jest w pełni zaangażowana w poszanowanie prywatności i ochronę danych osobowych.

Celem niniejszej Informacji o Ochronie Prywatności jest wyjaśnienie, w jaki sposób podmioty Mérieux NutriSciences (MXNS) gromadzą, wykorzystują, chronią, ujawniają i przechowują Państwa Dane Osobowe. Niniejsza Informacja o Ochronie Prywatności zawiera również informacje o prawach użytkownika i sposobie ich egzekwowania.

1. DEFINICJE

Cookie: oznacza niewielki fragment danych (plik tekstowy), który strona internetowa po odwiedzeniu przez użytkownika prosi o zapisanie przez przeglądarkę na jego urządzeniu. Takie pliki tekstowe mogą być niezbędne do umożliwienia użytkownikowi poruszania się po stronie internetowej lub mogą być wykorzystane do ustawienia preferencji użytkownika, prowadzenia statystyk lub działań marketingowych.

Administrator danych: oznacza osobę lub organ, który określa cel i środki przetwarzania danych.

Dane osobowe zebrane za pośrednictwem tej Strony są przetwarzane przez Silliker Polska Sp. z o.o., Oddział Mérieux NutriSciences Corporation, działający jako Administrator Danych MXNS.

Dane kontaktowe do Silliker Polska Sp. z o.o.:

ul. Waryńskiego 1, 00-645 Warszawa

Polska

dpo@mxns.com

Przepisy dotyczące ochrony danych: oznacza wszelkie przepisy krajowe dotyczące ochrony Danych Osobowych mające zastosowanie do niniejszej Informacji o ochronie prywatności lub regionalne, takie jak europejskie rozporządzenie (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych (RODO).

Podmiot przetwarzający dane: oznacza osobę lub organ, który przetwarza dane w imieniu, na polecenie i z upoważnienia Administratora danych.

Mérieux NutriSciences: oznacza Mérieux NutriSciences Corporation ze wszystkimi jej spółkami stowarzyszonymi, w tym Silliker Polska Sp. z o.o.

Dane osobowe: oznaczają dane, które bezpośrednio lub pośrednio identyfikują osobę fizyczną. Niektóre z tych danych osobowych można uznać za wrażliwe dane osobowe, co oznacza, że mogą one ujawniać pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność do związków zawodowych oraz dane genetyczne, dane biometryczne przetwarzane w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej, dane dotyczące zdrowia lub dane dotyczące życia seksualnego lub orientacji seksualnej osoby fizycznej.

Strona: oznacza stronę internetową merieuxnutrisciences.com/corporate i wszystkie jej subdomeny.

2. KATEGORIE ZBIERANYCH DANYCH OSOBOWYCH I CELE ZBIERANIA DANYCH

Dane Osobowe gromadzone przez Administratora Danych MXNS zależą od sposobu korzystania z tej Witryny i związanych z nią funkcjonalności oraz od tego, jakie informacje przekazują Państwo Mérieux NutriSciences:

Informacje o urządzeniu – Poprzez każde połączenie z Witryną, Administrator Danych MXNS lub osoby trzecie w jego imieniu, mogą zbierać i przechowywać informacje o urządzeniu użytkownika i jego działaniach na Witrynie (na przykład za pomocą plików cookie). Informacje te będą traktowane jako „Dane osobowe”, gdy mogą być powiązane ze zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobą (więcej informacji na ten temat znajduje się w zakładce „Zarządzanie plikami cookie„).

Kontakt z nami, ankiety online i subskrypcje – Poprzez Państwa udział w ankietach i sondażach online, prośbę o dalsze informacje na temat Administratora Danych MXNS, w tym materiały marketingowe i reklamowe, formularze zgłoszeniowe dotyczące dalszych informacji, subskrypcję biuletynów lub wszelkich formularzy zgłoszeniowych lub podobnych zapytań, Administrator Danych MXNS może gromadzić Dane Osobowe, które zgodziliście się Państwo podać lub które są potrzebne do świadczenia lub ulepszania jego usług, tj:

●   Twoje dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, adres e-mail, płeć, adres pocztowy lub numer telefonu) wykorzystywane do identyfikacji użytkownika i świadczenia zamówionych usług,

●    Informacje o Twojej lokalizacji: wykorzystywane do dostosowania informacji w zależności od miejsca, w którym się znajdujesz,

●    Lub wszelkie inne informacje, które zgadzasz się przesłać.

Badania sensoryczne – W przypadku zgłoszenia udziału w badaniach sensorycznych prowadzonych przez Mérieux NutriSciences, Administrator Danych MXNS może również gromadzić niektóre z Państwa Wrażliwych Danych Osobowych w celu realizacji badań sensorycznych, w których chcą Państwo uczestniczyć. Administrator Danych MXNS będzie przetwarzał Wrażliwe Dane Osobowe wyłącznie za Państwa wyraźną zgodą na przetwarzanie tych Wrażliwych Danych Osobowych ujawnionych w określonych celach lub, jeśli będzie to konieczne do wykonania obowiązków i realizacji określonych praw Państwa lub Administratora Danych MXNS w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych i ochrony socjalnej.

3. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

Podstawą prawną przetwarzania Twoich Danych Osobowych jest:

Państwa zgoda:  Przekazując Administratorowi Danych MXNS swoje Dane Osobowe, wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie przez niego Państwa Danych Osobowych do realizacji celów wskazanych Państwu na jego Stronie. Wyrażając zgodę, zezwalają Państwo Administratorowi Danych MXNS na przetwarzanie Państwa Danych Osobowych w określony sposób. Na przykład, wykorzystanie adresu e-mail do wysyłania newsletterów.

Wykonanie umowy: Administrator Danych MXNS może przetwarzać Państwa Dane Osobowe w celu wypełnienia zobowiązań umownych. 

Wymóg prawny: Administrator danych MXNS może przetwarzać Państwa Dane osobowe w celu spełnienia wymogów prawnych i zgodności z przepisami.

4. UJAWNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

4.1. Administrator Danych MXNS może udostępnić Dane Osobowe użytkownika wszelkim dostawcom usług, podwykonawcom i agentom, których może wyznaczyć do wykonywania funkcji w jego imieniu i zgodnie z jego instrukcjami, w tym dostawcom płatności, dostawcom usług informatycznych, księgowym, audytorom i prawnikom, aby osiągnąć cel, dla którego użytkownik przekazał nam swoje Dane Osobowe.

4.2. W pewnych okolicznościach Administrator Danych MXNS może być zmuszony do ujawnienia Danych Osobowych władzom, w celu spełnienia wszelkich wymogów prawnych wynikających z obowiązujących przepisów, na przykład w ramach przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, procesów lub ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa strony trzeciej, lub w celu egzekwowania swoich Warunków.

4.3. Administrator Danych MXNS może również udostępnić dane osobowe użytkownika w związku z lub podczas negocjacji dotyczących fuzji, sprzedaży aktywów, konsolidacji lub restrukturyzacji, finansowania lub przejęcia całości lub części swojej działalności przez lub do innej firmy po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności z taką firmą.

5. MIĘDZYNARODOWE PRZEKAZYWANIE DANYCH

Mérieux NutriSciences będzie zawsze chronić Państwa Dane Osobowe zgodnie z niniejszą Informacją o ochronie prywatności, niezależnie od miejsca ich przetwarzania.

Informacje dla użytkowników znajdujących się w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG)

Administrator Danych MXNS będąc częścią światowej grupy Mérieux NutriSciences Corporation, może ujawniać Państwa Dane Osobowe wszystkim jej oddziałom lub Podmiotom Przetwarzającym Dane zlokalizowanym lub nie na terenie EOG, w tym w Stanach Zjednoczonych, w celu zapewnienia najlepszych usług.

Administrator Danych MXNS może przekazywać Państwa Dane Osobowe do podmiotów mających siedzibę w krajach spoza (EOG), w których obowiązują różne poziomy prawa ochrony danych. Jeśli Dane Osobowe są przekazywane poza EOG, przekazywanie odbywa się poprzez standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską lub w oparciu o decyzje o adekwatności przyjęte przez Komisję Europejską w celu zapewnienia zabezpieczeń dla przekazywanych Danych Osobowych.

6. HYPERŁĄCZA

Strona może zawierać hiperłącza do innych interesujących stron internetowych. Po skorzystaniu z tych hiperłączy, w celu opuszczenia Strony, należy pamiętać, że Mérieux NutriSciences nie ma żadnej kontroli nad tą inną stroną.

W związku z tym Mérieux NutriSciences nie może być odpowiedzialny za ochronę i prywatność jakichkolwiek informacji, które podajesz podczas odwiedzania takich stron internetowych, a strony te nie podlegają niniejszej Informacji o ochronie prywatności. Należy zachować ostrożność i zapoznać się z Informacją o prywatności mającą zastosowanie do danej strony internetowej.

7. TWOJE PRAWA

Zgodnie z odpowiednimi przepisami o ochronie danych osobowych, mogą Państwo posiadać następujące prawa do swoich Danych osobowych:

Prawo dostępu: Użytkownik może zażądać dostępu do swoich Danych osobowych.

Prawo do sprostowania: Mogą Państwo zażądać sprostowania niedokładnych lub niekompletnych Danych osobowych.

Prawo do usunięcia danych („Prawo do bycia zapomnianym”): Użytkownik może zażądać usunięcia swoich Danych Osobowych, jeśli spełnione są pewne przesłanki określone w przepisach o ochronie danych. Należy jednak pamiętać, że w celu spełnienia określonych zobowiązań prawnych, Administrator Danych MXNS może odrzucić Państwa żądanie lub zachować pewne informacje.

Prawo do ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych: Mogą Państwo zażądać ograniczenia sposobu, w jaki Administrator Danych MXNS wykorzystuje i przetwarza Państwa Dane Osobowe. Należy jednak pamiętać, że w celu spełnienia określonych obowiązków prawnych, Administrator Danych MXNS może odrzucić Państwa żądanie lub nadal przechowywać pewne informacje.

Prawo do przenoszenia danych: Możesz zażądać kopii swoich Danych Osobowych w powszechnie używanym formacie, aby przekazać te Dane Osobowe innej firmie, tylko w przypadku, gdy przetwarzanie Twoich Danych Osobowych opiera się na Twojej zgodzie lub na wykonaniu umowy i odbywa się w sposób zautomatyzowany. 

Aby skorzystać z tych praw, należy wysłać prośbę pocztą elektroniczną na adres dpo@mxns.com. Administrator Danych MXNS dołoży wszelkich starań, aby rozpatrzyć prośbę w możliwie najkrótszym czasie. Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, Administrator Danych MXNS zastrzega sobie prawo do nieuwzględnienia Państwa prośby i zawsze poda przyczynę.

Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego: Jeśli nie jesteś zadowolony ze sposobu, w jaki obsługujemy Twoje prawa, masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego w kraju, w którym się znajdujesz lub w kraju domniemanego naruszenia, jeśli uważasz, że przetwarzanie Danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych. 

Informacja: Każda subskrypcja newslettera może zostać anulowana, w dowolnym momencie, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres dpo@mxns.com.

8. PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Administrator Danych MXNS będzie przechowywał Państwa Dane Osobowe tylko przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w niniejszej Informacji o Ochronie Prywatności lub w celu wypełnienia zobowiązań prawnych. Po upływie tego okresu Dane Osobowe zostaną usunięte, zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów.

9. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości lub skarg dotyczących niniejszej Informacji o ochronie prywatności, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych MXNS pod adresem:

Adres e-mail: dpo@mxns.com

Adres pocztowy: Silliker Polska Sp. z o.o.

DPO

ul. Waryńskiego 1, 00-645 Warszawa

Polska

10.  BEZPIECZEŃSTWO

Administrator Danych MXNS wprowadził uzasadnione środki techniczne, organizacyjne i strukturalne w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony Danych Osobowych przed nieuprawnionym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przed przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. W przypadku przekazania Państwa Danych Osobowych osobom trzecim, Administrator Danych MXNS zapewni, że Państwa Dane Osobowe będą przetwarzane wyłącznie zgodnie z jego instrukcjami i zapewni podpisanie z takimi osobami trzecimi umowy o przetwarzaniu danych, zapewniając takie same standardy za każdym razem, gdy będzie to konieczne. 

Jeśli Administrator Danych MXNS podał lub wybrał hasło umożliwiające dostęp do części Strony, użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności tego hasła.

11. OCHRONA PRYWATNOŚCI DZIECI

Z wyjątkiem badań sensorycznych i na podstawie Twojej wyraźnej zgody, Mérieux NutriSciences nie gromadzi ani nie przechowuje świadomie Danych Osobowych od osób poniżej 16 roku życia. Jeśli masz mniej niż 16 lat, prosimy nie próbować rejestrować się w Usługach ani nie wysyłać do nas żadnych Danych Osobowych.

12. AKTUALIZACJE INFORMACJI O PRYWATNOŚCI

Administrator Danych MXNS może aktualizować niniejszą Informację o Ochronie Prywatności, a wszelkie aktualizacje będą zamieszczane w tym miejscu. Zaktualizowana Informacja o Ochronie Prywatności będzie obowiązywać od daty aktualizacji. W związku z tym zaleca się regularne sprawdzanie informacji na temat naszej Polityki o Ochronie Prywatności.

Share it with your network